สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นางสาวญาณวดี คมขำ

ครูประจำชั้น นางสาวญาณวดี คมขำ

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6946

เด็กชายกิตติภูมิ  ทองชาติ

2

6945

เด็กชายจิรภัทร  นาคแก้ว

3

6947

เด็กชายชานนท์  กลิ่นหอม

4

6929

เด็กชายชุติเทพ  ขวัญเมือง

5

6931

เด็กชายธีรพัฒ  สาพันธ์

6

6950

เด็กชายปัณณกร  ดวงสุวรรณ์

7

6951

เด็กชายวิทวัส  บุญธรรม

8

6953

เด็กชายสุทิวัส เปียนุ่ม

9

6936

เด็กชายอนพัช  รื่นสมบูรณ์

10

7145

เด็กชายอรรถวิชญ์ ประสมศรี

11

6935

เด็กหญิงกรรณิการ์  จันชมพู

12

6938

เด็กหญิงกันย์สุดา  เขียวเสมอ

13

6937

เด็กหญิงกวินธิดา ครุฑเทศ

14

6956

เด็กหญิงนันธิดา  โตมานิตย์

15

6942

เด็กหญิงปภัสสร  วงศ์แสง

16

6959

เด็กหญิงรัตติกาล  โอนอ่อน

17

6960

เด็กหญิงศิรัญญา  แรงจบ

18

7149

เด็กหญิงสุนันทา  พันวิเศษ

19

6962

เด็กหญิงอัญญารัตน์  ผลโชค