สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นางสาวกัญญารัตน์ จันทวงษ์ครูประจำชั้น นางสาวกัญญารัตน์ จันทวงษ์

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

7150

เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทิศ

2

7151

เด็กชายจักรินทร์ อ่ำจิ๋ว

3

6948

เด็กชายชิณาธิป  ทองรักษ์จันทร์

4

6932

เด็กชายธนศักดิ์   นาคประเสริฐ

5

6949

เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปั้นเขียว

6

6933

เด็กชายวชิรพล  พ่วงเจริญ

7

6552

เด็กชายสิทธิพล  เอี่ยมเวช

8

6954

เด็กชายสุริยา  ฟักขาว

9

7017

เด็กหญิงกัญญาภัทร   แป้นซื่อ

10

6955

เด็กหญิงกัลยรัตน์  สียม

11

6940

เด็กหญิงนัฐสุดา  บุตรจินดา

12

6957

เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ทองแท้

13

6958

เด็กหญิงปิยะฉัตร  หมวกหลำ

14

6944

เด็กหญิงศรีมา  เอี่ยมสำอาง

15

7006

เด็กหญิงสุชาดา  คำพุด

16

6961

เด็กหญิงอังคณา  อินบัว

17

6963

เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีเฉลียว