สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

003นางสาวมาเรียม พานอังกาบ

ครูประจำชั้น นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ

 

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6817

เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตตะ

2

6831

เด็กชายกิตติคุณ  ท่ากุดเรือ

3

6833

เด็กชายณัฐภูมิ  ทองแผ่

4

6834

เด็กชายณัฐภูมิ  สวัสดี

5

7013

เด็กชายดนุเดช  สุขคล้าย

6

7007

เด็กชายธีรพล  ดิสา

7

6819

เด็กชายพีรวัฒน์  สายปัญญา

8

7148

เด็กชายวรวุฒิ แดงทุมมา

9

6835

เด็กชายวราเมธ  อ่อนสันทัด

10

6836

เด็กชายศรัณยู  บุญธรรม

11

6820

เด็กชายศุภกิตติ์  อ่อนนุ่ม

12

6821

เด็กชายสิทธิเดช  สนั่นพร้อม

13

6822

เด็กชายอนุชิต  สร้อยสนธิ

14

6837

เด็กชายอัครพันธ์  สร้อยพลู

15

7012

เด็กชายอำนาจ  ลามิตร

16

6823

เด็กหญิงกันตฤทัย  เมืองบุญ

17

6838

เด็กหญิงเขมิกา  บุญธรรม

18

6839

เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเงิน

19

7018

เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาทัน

20

6840

เด็กหญิงญาธิดา  พิมลพรรณ์

21

6841

เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเมืองจันทร์

22

6824

เด็กหญิงนดา  สีสวย

23

6843

เด็กหญิงบุญญานันท์  ขนเม่น

24

7147

เด็กหญิงบุญญาวี คล้ายชาวนา

25

7096

เด็กหญิงพบพร  เริงชัยภูมิ

26

6825

เด็กหญิงพรพัชชา  ลามิตร

27

6827

เด็กหญิงลลิตภัทร  สุขเลี้ยง

28

6830

เด็กหญิงศุภชัญญา  จิตถวิล

29

6847

เด็กหญิงสุกัญญา  สุพรรณตา

30

7199

เด็กหญิงสุชาดา พรมสีดา

31

7101

เด็กหญิงสุชาวดี ซาตัน

32

6828

เด็กหญิงสุพัชชา  โสภณพิพัฒน์

33

6829

เด็กหญิงอภิญญา  สีฟอง

34

7192

เด็กหญิงอารัญญา พันวิเศษ

35

7193

เด็กหญิงวิยะดา ธรรมตะศิลา

36

7197

เด็กชายเก่งกล้า กริสมัย