สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

005นายเจนวิชญ์ รามางกูร

ครูประจำชั้น นายเจนวิชญ์ รามางกูร

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

7023

เด็กชายกนกร   อยู่พลาง

2

6619

เด็กชายกานต์นิธิ  สนั่นพร้อม

3

6620

เด็กชายชยางกูร  โชติชัย

4

6621

เด็กชายณภัทร  สำลี

5

6625

เด็กชายธนกฤต  อ้นแก้ว

6

6623

เด็กชายเบญจพล  บุญมี

7

6624

เด็กชายปัณณวิชญ์  ดวงสุวรรณ์

8

6626

เด็กชายภาณุมาศ  เกตุทองคำ

9

6627

เด็กชายภานุมาศ  มีภู่

10

6629

เด็กชายสุวรรณะเวช  เอี่ยมสำอางค์

11

6630

เด็กชายอชิระ  ผมงาม

12

6631

เด็กชายอนุพงษ์  อ้นแก้ว

13

6853

เด็กชายอภิชาต  ธูปจันทร์

14

6633

เด็กหญิงกชกร  สียม

15

6635

เด็กหญิงจันทิรา  ดนตรี

16

6636

เด็กหญิงจีรนุช  ราชวงค์

17

6637

เด็กหญิงญาณิศา  สมาไทย

18

6640

เด็กหญิงบุญญาพร  ยงเยื้องพันธุ์

19

6644

เด็กหญิงปภาวรินทร์  รวมเจริญ

20

6643

เด็กหญิงปัทมาพร  กลิ่นหอม

21

6641

เด็กหญิงปุณณภา  ภู่แปลง

22

6804

เด็กหญิงภัทธราพร  บุตรดี

23

6645

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันทร์ดี

24

6646

เด็กหญิงรัญชิดา  พุทธคุณ

25

6647

เด็กหญิงศิรภัสสร  สวนพันธุ์

26

6854

เด็กหญิงสุนิชญา  สอนทองคำ

27

6648

เด็กหญิงอาริษา  ความมั่น

28

6649

เด็กหญิงอรอุมา  เงินไทย