สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

002นางมณีรัตน์ นุ่มดี

ครูประจำชั้น นางมณีรัตน์ นุ่มดี

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6650

เด็กชายกฤชณัฏฐ์  นิตยสุทธิ์

2

6655

เด็กชายณัฐวัฒน์  แตงชุ่ม

3

6654

เด็กชายณัฐวัตร  นิลละออ

4

6914

เด็กชายโทน  -

5

6656

เด็กชายธนพัฒน์  อ่อนน้อม

6

6657

เด็กชายพงศกร  พานมะลิ

7

6658

เด็กชายพัชรพล  พิมทอง

8

6659

เด็กชายพิพัฒพงษ์  หนูอ้น

9

6663

เด็กชายสุรศักดิ์  บุญคำ

10

6664

เด็กชายอดิศร  วงษ์น้อย

11

6665

เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองพูน

12

6666

เด็กหญิงจิดาภา  บุญพร

13

6667

เด็กหญิงจิดาภา  รางวัลคำ

14

6668

เด็กหญิงณัฐกฤตา  อาจขำ

15

6669

เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ทอง

16

6670

เด็กหญิงณัฐธิดา  อินธิแสง

17

6672

เด็กหญิงประภารัตน์  เทียนแจ่ม

18

6671

เด็กหญิงปิยาพร  งามนุรักษ์

19

6674

เด็กหญิงพรปวี  พรมเพียง

20

6673

เด็กหญิงพิมลภัส  เรืองทิม

21

6676

เด็กหญิงภาวิณี  พัฒพันธุ์

22

6677

เด็กหญิงรวิษฎา  อินป๊อก

23

6678

เด็กหญิงอรจิรา  ฟักขาว

24

6679

เด็กหญิงอรอุมา  ศรีเมืองจันทร์