สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

003นางสุพัตรา สุขสำราญ

ครูประจำชั้น นางสุพัตรา สุขสำราญ

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6463

เด็กชายจักรภัทร  ขุนพิรินทร์

2

6464

เด็กชายเจนภพ  จิตตะ

3

6465

เด็กชายจารุกิตติ์  โพธิวรรณ์

4

6466

เด็กชายชัยสิทธิ์  สีฟอง

5

6467

เด็กชายณัฐพล  สำลี

6

6468

เด็กชายธนา  กิจวัติ

7

6469

เด็กชายพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์

8

6470

เด็กชายพิสิษฐ์  พ่วงเจริญ

9

6472

เด็กชายวรวิทย์  วังทอง

10

6473

เด็กชายศุภวิชญ์  สงวนชม

11

6474

เด็กชายสุธิพจน์  สระสงฆ์

12

6801

เด็กชายธนภัทร  ส่งเสริม

13

6476

เด็กหญิงจิรวรรธ  สุขคล้าย

14

6477

เด็กหญิงชุติมา  พรหมดี

15

6478

เด็กหญิงณัฐกมล  อิ่มผ่อง

16

6479

เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างไชย

17

6480

เด็กหญิงนนทิชา  พิมลพรรณ์

18

6481

เด็กหญิงพรนภา  ภูเดช

19

6482

เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  กลิ่นนวน

20

6563

เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นปาน

21

7091

เด็กหญิงบุญยอร  แพรเจริญ

22

7146

เด็กหญิงไอลิน สำเนียงล้ำ