สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง
2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

002ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมพร รุจิโภชน์001

ครูประจำชั้น ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)สมพร  รุจิโภชน์

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6484

เด็กชายจักรพงษ์  ชาชุมพร

2

6485

เด็กชายฉัตรธวัช  จูสกุล

3

6486

เด็กชายชยทัต  มิ่งเจริญ

4

6487

เด็กชายฐิตวัตร  ด้วงสลุง

5

6488

เด็กชายธีรเดช  พวงภู่

6

6490

เด็กชายนพเก้า  อิ่มใจ

7

6492

เด็กชายภัทรกร  คำเวียง

8

6493

เด็กชายยุทธศักดิ์  ปลื้มศรีสุวรรณ

9

6494

เด็กชายวรพล  สวัสดี

10

6495

เด็กชายสุเทพ  แป้นซื่อ

11

6496

เด็กชายอนิวัตติ์  ยิ้มสรรเสริญ

12

6682

เด็กชายพีรยุทธ์  คุณนาม

13

6683

เด็กชายณภัทร  จันทะมาน

14

6919

เด็กชายธนากร   กรอบเพ็ชร์

15

7094

เด็กชายอานนท์  โพธิ์ทอง

16

7099

เด็กชายธนดล  กลัดอยู่

17

6499

เด็กหญิงพัณณิตา  สังขดิถี

18

6501

เด็กหญิงอโนชา  แซวจันทึก

19

6502

เด็กหญิงอารีรัตน์  ความมั่น

20

6616

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายสกุล

21

6811

เด็กหญิงนพรัตน์   ศรีเงิน

22

7090

เด็กหญิงภัทรวดี วิจารณ์ศิริ