สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

003นายขวัญชัย มีสันทัด

ครูประจำชั้น นายขวัญชัย  มีสันทัด

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6399

เด็กชายณัฐพัทธ์  แตงมีแสง

2

6400

เด็กชายธีรภัทร  งามนุรักษ์

3

6401

เด็กชายบุญยาพรรณ  ทองเมือง

4

6403

เด็กชายเปรมไทย  สิงห์เดช

5

6404

เด็กชายพชร  โฉมสุข

6

7144

เด็กชายวรวิช แดงทุมมา

7

6406

เด็กชายศิรวิทย์  พันธุ์เพ็ง

8

6407

เด็กชายศุภกฤษ  คนพิทักษ์

9

6408

เด็กชายสมพัฒน์  สีบุญชู

10

6409

เด็กชายสมรักษ์  มานะทัศน์

11

6410

เด็กชายสมศักดิ์  กริ่งกรับ

12

6411

เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ดี

13

6412

เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดี

14

6414

เด็กหญิงจิดาภา  ทองฝอย

15

7093

เด็กหญิงจิดาภา  ทิศรักษา

16

6415

เด็กหญิงชยานันท์  ชูเชื้อ

17

6416

เด็กหญิงฐิตาพร  เดชพ่วง

18

6417

เด็กหญิงทัชดาว  คุมแสง

19

6691

เด็กหญิงปราย  คุณชื่น

20

6418

เด็กหญิงพิชชาพร  สร้อยสนธิ

21

6419

เด็กหญิงมณฑิดา  จิภามณีโรจน์

22

6810

เด็กหญิงวีรดา  นาคประเสริฐ

23

6421

เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์เขียน

24

6422

เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีโสภณ