สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นายจรัสพงษ์ โพธิ์เขียว

ครูประจำชั้น นายจรัสพงษ์  โพธิ์เขียว

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6423

เด็กชายกันตินันท์  วรรณนุเสน

2

6425

เด็กชายไชยวัฒน์  สีฟอง

3

6426

เด็กชายณัฐภัทร  เค้าเจริญ

4

6428

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินเป๋

5

6429

เด็กชายทิวากรณ์  วงน้อย

6

6430

เด็กชายพัทธดนย์  สุขหอม

7

6431

เด็กชายรพีกร  แคะนาค

8

6432

เด็กชายศุภวิชญ์  จิตถวิล

9

6433

เด็กชายสิทธิศาสตร์  สนั่นพร้อม

10

6434

เด็กชายสุกฤษฏิ์  สนั่นพร้อม

11

6435

เด็กหญิงกนิษฐา  อุ้ยเป้า

12

6436

เด็กหญิงกัลยา  แก้วใส

13

6442

เด็กหญิงพรธีรา  นิลละออ

14

6443

เด็กหญิงฟ้าใส  ขันนาค

15

6445

เด็กหญิงสุกัญญา  คลี่แป้ง

16

6446

เด็กหญิงอธิชา  อสงไขย

17

6503

เด็กหญิงศิรัญญา  โรคน้อย

18

6564

เด็กหญิงศิริวิมล  มหาสุข

19

6700

เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่โค้ว

20

6785

เด็กหญิงธมลวรรณ  ภักดี

21

6786

เด็กหญิงปรายฟ้า  ฤทธิ์มหา

22

6906

เด็กหญิงวิลาสินี  ทองอร่าม

23

6413

เด็กหญิงกมลลักษณ์  นาคประเสริฐ

24

7097

เด็กหญิรัชฎาภรณ์ ปัญจะ