สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นายวีระชัย กองพุฒิ  005นายอนันตชัย หงษ์ยนต์

ครูประจำชั้น นายวีระชัย กองพุฒิ     และ นายอนันตชัย หงส์ยนต์

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

5751

เด็กชายกฤษดา พิมทอง

2

6173

เด็กชายกฤษฎา  จันทร์หล่ม

3

7152

เด็กชายกฤษดากร   บัวอินทร์

4

7153

เด็กชายก้องกิดากร  กาอุปมุง

5

6202

เด็กชายจารุวัฒน์  โพธิวรรณ์

6

7154

เด็กชายโชคดี     โพธิ์สาลี

7

6204

เด็กชายธนกร ฉิมเกตุ

8

7155

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชื่นอารมณ์

9

6787

เด็กชายณัฐพล  โชคบัณฑิต

10

6174

เด็กชายธนกร  อ่อนน้อม

11

7156

เด็กชายธนากร  โพธิ์ทูล

12

6206

เด็กชายธรรมสรณ์  สร้อยสนธิ

13

7157

เด็กชายธาวิน    พิมพา

14

6178

เด็กชายปพนสรรค์  เสมาส

15

6179

เด็กชายปองพล โทนเหมือน

16

7158

เด็กชายปิติชัย จอมทอง

17

7160

เด็กชายพีรพัฒน์   คงสถาน

18

6183

เด็กชายภูวดล   คนพิทักษ์

19

7161

เด็กชายวีระพล      เอี่ยมสิทธ์

20

7162

เด็กชายวีระยุทธ์    ผ่อนปรน

21

6907

เด็กชายศักดา  พลายแก้ว

22

6213

เด็กชายองอาจ  พุฒต้น

23

7163

เด็กชายอาทิตย์   กระโจมแก้ว

24

6214

เด็กชายอิทธิพร  ชมพัก

25

7198

เด็กชายสุธีกานต์ พูลแก้ว

26

7164

เด็กหญิงกรกนก       สารคนธ์

27

6216

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค้าเจริญ

28

7165

เด็กหญิงเกษศรา   ต้นวงค์

29

7183

เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองดี

30

6189

เด็กหญิงชนิดาภา  หลอดยา

31

7092

เด็กหญิงนาราภัทร  แพรเจริญ

32

6223

เด็กหญิงปานวดี  ฟักขาว

33

6194

เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูชมชวน

34

7166

เด็กหญิงลดาวดี    กิ๊กขุนทด

35

6196

เด็กหญิงวรัญญา  ชูเชื้อ

36

6224

เด็กหญิงวีรญา  สอนเชญ

37

7167

เด็กหญิงสมฤดี   จีนชัยภูมิ

38

6228

เด็กหญิงสาคร  อ่อนตา

39

7168

เด็กหญิงสุนทรี   เรียงสันเทียะ

40

7169

เด็กหญิงสุภานัน    พัวพันธ์

41

7170

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ดาราษ

42

6199

เด็กหญิงอโลชา  รัตนวัน

43

7171

เด็กหญิงอิ่มเอม  แสวงชอบ