สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง
2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

002นางณหทัยมี เหมือน   006นางสาวศิริพรรณ สลุงสุข ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้น นางณหทัย มีเหมือน และ นางสาวศิริพรรณ สลุงสุข

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

7172

เด็กชายกฤตยชณ์   มะลิวรรณ์

2

7173

เด็กชายคณิน สืบชาติ

3

6203

เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข

4

6505

เด็กชายชาตรี  โพธิ์ทอง

5

7174

เด็กชายเดชาวัต เซี่ยงเจน

6

6205

เด็กชายธนพล  โสมนัส

7

7175

เด็กชายธนากร   แก้วตา

8

6177

เด็กชายนันทณัฏฐ์  พิมลพรรณ์

9

7176

เด็กชายนันทภพ     บัวสาศ

10

7159

เด็กชายปิยะ   คล้ายบุญนาน

11

6180

เด็กชายพัชชานนท์  ชูเชื้อ

12

6181

เด็กชายพีระพงษ์  เอียงชัยภูมิ

13

6210

เด็กชายภาคภูมิ  พันธุ์ปั้น

14

7177

เด็กชายรัชชานนท์  กองเมือง

15

6184

เด็กชายวงศธร  ศรีทอง

16

7178

เด็กชายศักพล    รสฉ่ำ

17

7179

เด็กชายศุภกฤต   ยนต์อินทร์

18

7180

เด็กชายสุรชัย   บุญชื่น

19

7181

เด็กชายสิทธิศักดิ์   หนองม่วง

20

6186

เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วฆ้องวง

21

6212

เด็กชายอชรายุ  เพ็ชรรุ่งเรือง

22

6215

เด็กชายอารักษ์  ศรีหนองบัว

23

7182

เด็กหญิงกมลรัตช์    สีสวย

24

6908

เด็กหญิงกานติมา  ทองม่วง

25

6218

เด็กหญิงจิณห์วรา  สนั่นพร้อม

26

6330

เด็กหญิงชรินรัตน์  เกตุทองคำ

27

6219

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เสือแก้ว

28

7184

เด็กหญิงชุติมา     เสน์พันธ์

29

6221

เด็กหญิงดวงพร  มาอ่อน

30

6191

เด็กหญิงนันทนา  แก้วฆ้องวงษ์

31

6193

เด็กหญิงบุญอ้อย  คูหา

32

6222

เด็กหญิงเบญญาพร  แจ่มเจริญ

33

6507

เด็กหญิงปนัดดา  สถาผล

34

7185

เด็กหญิงปภาวรินทร์   มาหลุมข้าว

35

7186

เด็กหญิงปัทมาพร      ศรีสุข

36

6506

เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ทอง

37

7187

เด็กหญิงพรนภา   บุญศรี

38

7188

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ต๊ะน้อย

39

6195

เด็กหญิงรวิกานต์ บุญศิริ

40

6232

เด็กหญิงวิลาวรรณ  สียม

41

7189

เด็กหญิงศุภดา  ศรีสอาด

42

6200

เด็กหญิงอิมวิลัย  โอษฐ์กลาง

43

5887

เด็กชายภาคภูมิ  พักผ่อน

44

6984

เด็กชายอภิชัย  แสงสกุล