สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ห้อง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

005นายยุทธศักดิ์ แพรศรี   005นางสาวนุชจรี พัทยา

ครูประจำชั้น นายยุทธศักดิ์ แพรศรี และ นางสาวนุชจรี  พัทยา

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6036

เด็กชายกิตติภพ  ใจว่อง

2

6038

เด็กชายชนาธิป  เค้าเจริญ

3

6045

เด็กชายศุกลรวัฒน์  ม่วงถาวร

4

6063

เด็กชายบดินทร์  คำภา

5

6066

เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์ดี

6

6069

เด็กชายสุรเสกข์  คุ้มแสง

7

6082

เด็กชายธีภพ  เภาจันทึก

8

6556

เด็กชายณัฐวุฒิ  เต่าสุวรรณ

9

6568

เด็กชายภูมิพัฒน์  รองรัมย์

10

6612

เด็กชายนัธทวัฒน์  พุทธคุณ

11

6795

เด็กชายปราชญ์  คุ้มเจริญ

12

6909

เด็กชายประดิพัทธ์  ผลไม้

13

7054

เด็กชายจารุเดช    โพธิ์เจริญ

14

7055

เด็กชายธวัชชัย     สุขสุภาพ

15

7056

เด็กชายธีรภัทร์    ศรีเฉลียว

16

7057

เด็กชายนราธิป   สาขา

17

7058

เด็กชายวัชระ       มาปาน

18

7088

เด็กชายนที  อาจภิรมย์

19

6053

เด็กหญิงพรกนก  พรมเพียง

20

6055

เด็กหญิงลภาภัทร  แย้มขยัน

21

6073

เด็กหญิงธาราทิพย์  เล็กเจริญ

22

6080

เด็กหญิงสุธิมา  คำผา

23

6162

เด็กหญิงจรรยพร  ทองเมือง

24

6233

เด็กหญิงสุขภาพร  โสดา

25

7004

เด็กหญิงลลิตา  อากาศโสภา

26

7062

เด็กหญิงฉัตรพร   ม่วงเรือน

27

7063

เด็กหญิงชนิกานต์   แก้วใส

28

7064

เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีมณฑล

29

7067

เด็กหญิงพราวนภา   คล้ายคึง

30

7068

เด็กหญิงหทัยรัตน์   สีเหล็ก

31

7069

เด็กหญิงอรณิชา   วงษ์รอด

32

7070

เด็กหญิงอารีญา   จันทร์สุข

33

7194

เด็กหญิงสุกัญญา ส้มแก้ว

34

7059

เด็กชายเอกกวิน   ไทยวงษา

35

7100

เด็กชายสุรวินท์  แก้วฆ้องวงษ์