สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นางสาวเพ็ญศิริ กล่อมเกลา   004นายนฤเดช เผือกพงษ์

ครูประจำชั้น นางสาวเพ็ญศิริ  กล่อมเกลา  และนายนฤเดช เผือกพงษ์

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

6039

เด็กชายธันวา  สิงห์ตา

2

6040

เด็กชายธีรภัทร  เต็งทอง

3

6041

เด็กชายพีระภัทร  เอี่ยมสำอางค์

4

6042

เด็กชายภาคิน  จบดี

5

6044

เด็กชายศิริโชค  ม่วงไทย

6

6062

เด็กชายนนทกานต์  คงเพียร

7

6064

เด็กชายพงศกร  พงษ์พุฒ

8

6065

เด็กชายเมธา  โกสีย์

9

6068

เด็กชายสิริกร  อยู่ยืน

10

6081

เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยชาญรัมย์

11

6318

เด็กชายพัทธพล  ลาภเกิด

12

6331

เด็กชายรัชพล  สิงห์ทอง

13

7071

เด็กชายเกียรติศักดิ์     ศรีวันทา

14

7072

เด็กชายจตุพล     เชาว์ไว

15

7073

เด็กชายจิรภัทร   สุขนวลจันทร์

16

7074

เด็กชายธนวัฒน์    อยู่เย็น

17

7075

เด็กชายพิทักร์     บุญธรรม

18

7076

เด็กชายพีระภัทร์  อยู่ยืน

19

7077

เด็กชายวีรภาพ     วิแสง

20

7078

เด็กชายอรรพล   จำหรัด

21

7079

เด็กชายอภิศักดิ์  สดับจิตร์

22

7089

เด็กชายพัชรพล  พุมานนท์

23

5924

เด็กหญิงพิชชาพร  สำลี

24

6051

เด็กหญิงนันธิกา  ทองเหลืองสุข

25

6056

เด็กหญิงวรดา  สำลี

26

6072

เด็กหญิงธิดารัตน์  สอนเชญ

27

6910

เด็กหญิงสริพร  กิจนุสนธิ์

28

7081

เด็กหญิงขวัญจิรา   สุขงาม

29

7082

เด็กหญิงจันทัปปภา  ผิวทอง

30

7083

เด็กหญิงจันทัปปภา  มาหลุมข้าว

31

7084

เด็กหญิงนฤมล   ภู่ระย้า

32

7085

เด็กหญิงปนัดา   วงษ์เนตร

33

7086

เด็กหญิงราตรี    วิแสง

34

7087

เด็กหญิงพัชราภา   สอนเครือ

35

 

เด็กชายสิปปภาส คุ้มครอง

36

7196

เด็กหญิงสุนิสา เสาร์แก้ว

37

6017

เด็กชายนคสิทธิ์  เพชรสุด

38

7100

เด็กชายศักดา  ม่วงมา