สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นางสาวจุติพร เหล็กกลาง

ครูประจำชั้น นางสาวจุติพร เหล็กกลาง

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

5879

เด็กชายณัฐภูมิ  มั่นมี

2

5880

เด็กชายธนัช  สระแก้ว

3

5886

เด็กชายพีรดนย์  สงวนชม

4

5890

เด็กชายสิทธิกร  สีผึ้ง

5

5904

เด็กชายณภัทร  นาประสิทธิ์

6

5905

เด็กชายธนภัทร  กองชัย

7

5906

เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว

8

5910

เด็กชายนฤเดช  กลัดอยู่

9

5913

เด็กชายพิภพ  บุญแจ่ม

10

6316

เด็กชายฐิตินันท์  พรหมดี

11

6614

เด็กชายธีระพงษ์  บุญธรรม

12

6688

เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน

13

6796

เด็กชายศิรภัทร์  ธูปจันทร์

14

6797

เด็กชายปรินทร์  สุขุม

15

6966

เด็กชายชินณรงค์  จอมทอง

16

6967

เด็กชายจิรายุ  หิรัญสุด

17

6968

เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิริสลุง

18

6969

เด็กชายกวิน   บุญรอด

19

6970

เด็กชายศรายุทธ  ตั้งทอง

20

6971

เด็กชายจิรวัฒน์  จอกทิพย์

21

6972

เด็กชายโชติภัทร  พูลสวัสดิ์

22

6973

เด็กชายอดิศร  แท่นขุนทด

23

6975

เด็กชายสราวุฒิ  คำมา

24

6983

เด็กชายเจษฎา   จูมผา

25

5892

เด็กหญิงกชกร  สลีอ่อน

26

5895

เด็กหญิงธนภรณ์ ช้างโต

27

5898

เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสือโต

28

5899

เด็กหญิงพวงชมภู  บุญเทศ

29

5902

เด็กหญิงอภัสรา  คนพิทักษ์

30

5919

เด็กหญิงกรนันท์  อิ่มใจ

31

5920

เด็กหญิงจิราพร  เอกตา

32

5922

เด็กหญิงณิชา  เดชพ่วง

33

6322

เด็กหญิงแสงทอง  ยงเยื้องพันธุ์

34

6976

เด็กหญิงวริศรา  ศรีวันทา

35

6977

เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วก้านกล้วย

36

6978

เด็กหญิงนันทิตา  แดงสูงเนิน

37

6980

เด็กหญิงปนัดดา  แสวงชอบ

38

6981

เด็กหญิงอาธิตญา  แก้วฆ้องวงษ์

39

7191

เด็กหญิงวรนุช เสนพันธ์