สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

003นางสาวกุลธิดา สิงห์ใส    002นางเพลินพิศ พรหมมา

ครูประจำชั้น นางสาวกุลธิดา  สิงห์ใส  และนางเพลินพิศ  พรหมมา

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

5876

เด็กชายกรวิท  มังกรทอง

2

5881

เด็กชายธีรนาถ  พอนสันเทียะ

3

5882

เด็กชายนนฐกานต์  พันธุ์ปั้น

4

5907

เด็กชายธนพล  สุวรรณศรี

5

5908

เด็กชายธันวา  เรียงสันเทียะ

6

5909

เด็กชายนรงฤทธิ์  แตงชุ่ม

7

5914

เด็กชายพงศ์พัทธิ์  โอษฐ์กลาง

8

5915

เด็กชายพรเทพ  แสงสว่าง

9

6317

เด็กชายธนพงษ์  จงรักชอบ

10

6335

เด็กชายนนทนันท์  ประสมศรี

11

6458

เด็กชายศุภกฤต  นิลละออ

12

6689

เด็กชายณัฐนนท์  จารุเพ็ง

13

6985

เด็กชายภานุวิชญ์   ยายืน

14

6986

เด็กชายพีรพล   อร่ามโรจน์

15

6987

เด็กชายสุกฤตย์  วงษ์อาสา

16

6988

เด็กชายศราวุฒิ  บุญเรือง

17

6989

เด็กชายอภิศักดิ์  บัวชมภู

18

6990

เด็กชายอติวิชญ์  กัณหา

19

6991

เด็กชายไชยวัฒน์  สุขเลี้ยง

20

6992

เด็กชายอนุชิต   ป้อมบุบผา

21

6993

เด็กชายกิตติพศ  สุทธิใจ

22

6994

เด็กชายนราวิชญ์  สุทธิใจ

23

6995

เด็กชายอรุณพัฒน์  ระวังภัย

24

6996

เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์สุข

25

6997

เด็กชายธวัชชัย  ดำด้วงโรม

26

7010

เด็กชายจักริน  จีนปู่

27

5774

เด็กหญิงพัชราภา  บุตรดี

28

5900

เด็กหญิงศรินยา  ตีตรา

29

5928

เด็กหญิงอภิญญา  แนบเนียน

30

6333

เด็กหญิงอภิญญา  ชอบค้าขาย

31

6911

เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ศรี

32

6999

เด็กหญิงณิชา  ต้นวงค์

33

7002

เด็กหญิงแสงเดือน  ทองอินทร์

34

7003

เด็กหญิงวิภาดา   เจียมงาม

35

7008

เด็กหญิงกันธิชา   บัวประดิษฐ์

36

7009

เด็กหญิงรุ่งลดา   ยาทิพย์

37

7098

เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์เงิน

38

7102

เด็กหญิงจินดามณี  แสงสัมฤทธิ์