สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

004นางสาวสิริลักษณ์ ลิ้มศุภรัตน์ครูประจำชั้น นางสาวสิริลักษณ์ ลิ้มศุภรัตน์

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

7103

เด็กชายชัยธนัส  น้อยเจริญ

2

7104

เด็กชายณภัทร  คำเวียง

3

7105

เด็กชายทวีศักดิ์  กระตุดเงิน

4

7106

เด็กชายธนกฤต  นาคน้อย

5

7107

เด็กชายธนายุต  บุญธรรม

6

7108

เด็กชายนพนนท์  วิจารณ์ศิริ

7

7109

เด็กชายนเรต  ยุทธพวก

8

7110

เด็กชายภาคิน  ทองเหลืองสุข

9

7134

เด็กชายสรชัช  จันชมพู

10

7111

เด็กหญิงกัญญพัชร  โม้น้อย

11

7112

เด็กหญิงณัฐธิญา พันธุ์ปั้น

12

7113

เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช่างไชย

13

7114

เด็กหญิงธัญพิมล  ปานทอง

14

7115

เด็กหญิงธัญสินี  ปานทอง

15

7117

เด็กหญิงปาณฑรา  จันทร์อักษร

16

7118

เด็กหญิงวรดา  ศรีทอง

17

7119

เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองขาว

18

7120

เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองฝอย

19

7122

เด็กหญิงสุธิดา  คำแสน

20

7123

เด็กหญิงสุนิษา  อุปการ

21

6875

เด็กหญิงวีรยา วันเพ็ญ