สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
004นางสาวกรรณิการ์ กองนึก

ครูประจำชั้น นางสาวกรรณิการ์ กองนึก

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

7124

เด็กชายชัยวัตร์  พรมประทีป

2

7125

เด็กชายโชติวัฒน์  เพ็ชรสุก

3

7126

เด็กชายธนกร  เชนชาญ

4

7127

เด็กชายธนาธิป  ตอนกลาง

5

7128

เด็กชายปัญญากร  ปั้นเขียว

6

7129

เด็กชายปุณณพัฒน์  ไทยวงษ์

7

7130

เด็กชายพบโชค  เริงชัยถูมิ

8

7131

เด็กชายวรพล  จันทร์ทิศ

9

7132

เด็กชายวรพันธ์  จันทร์ทิศ

10

7133

เด็กชายศรัณย์พร  แรงจบ

11

7135

เด็กชายสิทธินาท  พอนสันเทียะ

12

7136

เด็กหญิงจินดารัตน์  อินป๊อก

13

7137

เด็กหญิงจิรวดี  สุขคล้าย

14

7138

เด็กหญิงชลธิชา  อินบัว

15

7139

เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่บัว 

16

7116

เด็กหญิงปวีณธิดา  ดิษเอม

17

7140

เด็กหญิงวรรณภา  ศรีโสภณ

18

7141

เด็กหญิงวิดารัตน์  ปูทอง

19

7142

เด็กหญิงสิริกร  นาคแก้ว

20

7121

เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญศิริ

21

7143

เด็กหญิงอาทิมา  อ่างคำ