สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเพลิง
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
003นางสาวนวลปรางค์ หุ่นสุวรรณ์

ครูประจำชั้น นางสาวนวลปรางค์ หุ่นสุวรรณ์

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

7026

เด็กชายกันตภณ  แซวจันทึก

2

7042

เด็กชายกฤตานน  ทองทาสี

3

7027

เด็กชายกฤษ  อุ้ยเป้า

4

7029

เด็กชายชุติพันธุ์  บุญคุ้ม

5

7030

เด็กชายณเดช  วงษ์สวัสดิ์

6

7190

เด็กชายแทนคุณ  ปรางค์วิเศษ

7

7031

เด็กชายธันวา  อาจขำ

8

7032

เด็กชายปิยภัทร  เอี่ยมอุบล

9

7034

เด็กชายปุณณพัฒน์  มีเจริญ

10

7035

เด็กชายปัณณวิชญ์  รวมเจริญ

11

7033

เด็กชายพรพิพัฒน์  เอี่ยมอุบล

12

7036

เด็กชายภานุพงษ์  พันธ์นุช

13

7037

เด็กชายภานุวิชณ์  กองชัย

14

7038

เด็กชายภัทรพงษ์  เมืองคำ

15

7039

เด็กชายภัทรพล  สวนพันธุ์

16

7040

เด็กชายมาดี  อาจขำ

17

7041

เด็กชายวรชิต  อาจหาญ

18

7043

เด็กหญิงเกศรา  สงสะอาด

19

7044

เด็กหญิงแก้วมุกดา  พ่วงเจริญ

20

7045

เด็กหญิงฐิติกานต์  สอนเชญ

21

7052

เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์น้อย

22

7046

เด็กหญิงธาดารัตน์  ขันนาค

23

7047

เด็กหญิงบุณยวีย์  มาทำมา

24

7053

เด็กหญิงพัชราพร  หอมหวาน

25

7048

เด็กหญิงภัทรวรรณ  สายคงดี

26

7049

เด็กหญิงมีนญาดา  แตงมีแสง

27

7050

เด็กหญิงวรัญญา  อินครุฑ

28

7051

เด็กหญิงวรรณศิริ  พุดเผือก

29

7195

เด็กชายเขมจิรา -

30

7028

เด็กชายเกริกฤทธิ์ บุญอ้อย