สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

 

๑. นายกล้าหาญ คลังผา

ประธานกรรมการสถานศึกษา

 ๒. นายประยงค์ ชูเกตุ

กรรมการสถานศึกษา

 ๓. นายจางค์ กล่อมวิจิตร

กรรมการสถานศึกษา

๔.  นางจรุงจิต เสาร์สุข

กรรมการสถานศึกษา

๕. นายศราวุธ อ่อนเบา

กรรมการสถานศึกษา

๖. นายบุญจิรา นุปิง

กรรมการสถานศึกษา

๗. พระปลัดมานพ ธมมโชโต

กรรมการสถานศึกษา

๘. พระอธิการประทิน อติธมโม

กรรมการสถานศึกษา

๙. นางสมคิด คำเวียง

กรรมการสถานศึกษา

๑๐. นายทวี เจริญใจ

กรรมการสถานศึกษา

๑๑. นายสมบัติ เรืองทิม

กรรมการสถานศึกษา

๑๒. นายชุมพล เฉลิมบุญ

กรรมการสถานศึกษา

๑๓. นายสมชาย สมบูรณ์ดี

กรรมการสถานศึกษา

๑๔. นายขวัญชัย มีสันทัด

กรรมการสถานศึกษา

๑๕. ว่าที่ ร.อ.วีรธนา นรากรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง