สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

ทำเนียบบุคคลากรครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง

นายทรงกต  เอี่ยมบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ปิยภรณ์  พิมพาพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง

นางสาวจุติพร  เหล็กกลาง

หัวหน้างานวิชาการ

นางธัญกมล  พางาม

หัวหน้างานงบประมาณ

นางสุพัตรา  สุขสำราญ

หัวหน้างานบุคคล

นายขวัญชัย  มีสันทัด

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมาเรียม  พานอังกาบ

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.สมพร  รุจิโภจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุลธิดา  สิงห์ใส

ครูชำนาญการ

นางกรรณิกา    กองนึก

ครูชำนาญการ

นางสาวสิริลักษณ์  ลิ้มศุภรัตน์

ครูชำนาญการ

นางสาวนวลปรางค์  หุ่นสุวรรณ์

ครูชำนาญการ

นายจรัสพงษ์  โพธิ์เขียว

ครู

นายเจนวิชญ์  รามางกูร

ครู

นายนฤเดช  เผือกพงษ์

ครูชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์  แพรศรี

ครู

นายอนันตชัย  หงษ์ยนต์

ครู

นายวรวิวรรธน์  รักญาติ

ครูผู้ช่วย

นายวีรชัย  กองพุฒิ

ครูชำนาญการ

นางรติมา  มีสันทัด

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณปภัช  แพงสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุจรี  พัทยา

ครู

นางสาวสุภารัตน์  อยู่เอี่ยม

ครู

นางสาวศิริพรรณ  สลุงสุข

ครูอัตรจ้าง

นายทวีมรัพย์  รักษาชอบ

ธุรการโรงเรียน