สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

1

          โรงเรียนบ้านวังเพลิง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง โดยมีนายอำเภอสวัสดิ์ ประไพพานิช นายอำเภอขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการ และมีนายอุ่น รื่นสมบูรณ์ กำนันตำบลเพนียด เป็นผู้รับมอบหมายในการดำเนินงานปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และต่อมาในปีงบประมาณเดียวกันก็ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นเงินงบของทางราชการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากประชาชนร่วมบริจาคจำนวน ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินในการปลูกสร้างครั้งนี้ จำนวน ๒๐๗,๐๐๐ บาท

         ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ คุณอุษา อยู่ถาวร ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๒๘ ไร่ ในบริเวณฝั่งตรงข้ามของวัดวังเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย้ายโรงเรียนออกจากบริเวณของวัด จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ คุณอุษา อยู่ถาวร ได้บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประชาชนร่วมสมทบอีก ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนในการย้ายโรงเรียนมาอยู่ในบริเวณที่ดินใหม่ที่ได้บริจาคมา นับแต่นั้นโรงเรียนบ้านวังเพลิงก็ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ

         ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังเพลิงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการสอน โรงเรียนบ้านวังเพลิงมีผู้บริหารมาแล้ว ๖ คน ด้วยกันดังรายนาม ต่อไปนี้

                    ๑.  นายจวน  นุชศิลา                     ดำรงตำแหน่งระหว่างปี     พ.ศ. ๒๕๐๑ –  พ.ศ. ๒๕๑๙
                    ๒.  นายเลี่ยม  พูลเอี่ยม                 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี     พ.ศ. ๒๕๑๙  – พ.ศ. ๒๕๒๕
                    ๓. นายนิยม  ชมญาติ                    ดำรงตำแหน่งระหว่างปี     พ.ศ. ๒๕๒๕  – พ.ศ. ๒๕๓๑                
                    ๔. นายชัชชัย  เตชะมหัทธนันท์       ดำรงตำแหน่งระหว่างปี      พ.ศ. ๒๕๓๑ –  พ.ศ. ๒๕๔๗
                    ๕. นายรุ่งเรือง  พงษ์ยิหวา            ดำรงตำแหน่งระหว่างปี      พ.ศ. ๒๕๔๗  – พ.ศ. ๒๕๕๑     
                    ๖. นายพินิจ    ผดุงศิลป์                ดำรงตำแหน่งระหว่างปี      พ.ศ. ๒๕๕๑  – พ.ศ. ๒๕๕๒
                    ๗.  นายจารึก   ขึ้นทันตา               ดำรงตำแหน่งระหว่างปี       พ.ศ.  ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๑
                    ๘. ว่าที่ร้อยเอกวีรธนา  นรากรณ์    ดำรงตำแหน่งระหว่างปี      พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  พ.ศ. ๒๕๖๖
                    9. นายทรงกต    เอี่ยมบัว              ดำรงตำแหน่งระหว่างปี      พ.ศ.  ๒๕๖๗ –  ปัจจุบัน

 

อักษรย่อของโรงเรียน

ว.พ.

คำขวัญโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติฯ

“ เพียรศึกษา เป็นที่มาแห่งความเจริญ ”

สีประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คบเพลิง
“ หมายถึง แสงสว่างที่ครูชี้นำไปสู่อนาคตที่ดีงาม ”