สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

 

 

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบรู้เทคโนโลยีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ


สร้างนักเรียนให้มีคุณธรรมความดี มีสมรรถนะในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ดำรงชีวิตตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทักษะเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเป็นสมาชิกที่ดีของประชากรอาเซียน

 

เป้าประสงค์

 

  1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นมนุษย์ตามหลักธรรมของศาสนาและค่านิยมพื้นฐานที่ดีของสังคม
  2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตตามวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน
  4. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ทำการงานและทำความดี
  5. โรงเรียนบริหารจัดการองค์การด้วยภาคีเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน